Her daireye bir otopark Haziran’da zorunlu olacak

Güncelleme tarihi: 5 Tem 2019

Yeni Otopark Yönetmeliği, bu yıl Haziran ayında yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle apartmanlarda her daire için bir otopark yeri ayrılması zorunlu hale getirilecek.

Yönetmeliğe göre, binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması zorunlu olacak. Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen bahçe mesafeleri istisnalar hariç otopark olarak kullanılamaz.
Binanın kullanımı için yapılan otopark alanları, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ortak alan olarak yönetilecek. Binek otoları için birim park alanı, manevra alanı dahil en az 20 metrekare olacak. Bu alan kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere en az 50 metrekare üzerinden hesaplanacak. Manevra alanı ve şekli dahil park yerlerinin vaziyet veya kat planında gösterilmesi zorunlu olacak. Taşıt asansörü ve mekanik sistemlerin kullanılması halinde birim park alanı, onaylı projesinde açıkça gösterilmek ve idaresince uygun görülmek kaydıyla daha az ölçülerde yapılabilecek.

İmar planı ve parselasyon planlarında imar parsellerinin büyüklüklerinin otopark yapımını mümkün kılacak şekilde belirlenmesi esas olacak.


Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlarda karşılanamaması halinde tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalmak ve üzeri yeşillendirilerek bahçe vasfının ortadan kaldırılmaması şartıyla binaların öncelikle arka ve yan bahçe altlarının tamamı ile gereken durumlarda idarenin uygun görmesi halinde ön bahçe zemin altının parsel sınırına 3 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle ön bahçe mesafesinin yarısını geçmeyen kısımlarında otopark yapılabilecek. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinden de sağlanabilecek.  Otopark rampası parsel sınırı dışından başlatılamayacak.


Otopark ihtiyacının tamamının bodrum katlar ile tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında karşılanamaması halinde, yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile bina arka ve yan bahçelerinde açık otopark yeri tefrik ve tesis edilebilecek. Ancak arka bahçede otopark yeri tefrik ve tesis edilebilmesi için yan bahçenin en az 3,00 metre olması veya bina içinden en az 2,75 metre genişliğinde geçiş yolu düzenlenmesi şart olacak.


Yan bahçede otopark yeri de tesis edilecekse bunun için yan bahçe mesafesine 2,50 metre daha ilave edilecek ya da ortak otopark uygulaması ile en az 2,50 metre eninde geçiş yolu sağlanacak.